Õppematerjal "Kommunistlike režiimide kuritegudest", 2009

Õppematerjali eesmärk on pakkuda õpetajatele süstematiseeritud lisamaterjali kommunismikuritegude käsitlemiseks ajalootundides või uurimistöö koostamiseks ning temaatiliste tähtpäevade korraldamiseks. Õppematerjal jaguneb kaheks osaks: teabetekstid ning õppeülesanded. Kogumiku koostamisse on kaasatud nii selle teema uurijaid ajaloolasi kui ka tegevõpetajaid.
Esimeses osas annavad teabetekstid ülevaate kommunistlikust maailmasüsteemist (autor Mart Laar). Järgnevad peatükid keskenduvad NSV Liidu repressiivaparaadile ja õigusvastastele repressioonidele Nõukogude Liidus ning tema allutatud aladel, eraldi peatükk on pühendatud poliitilistele repressioonidele Eestis (autorid Meelis Saueauk ja Peeter Kaasik). Õppeülesannetes on kasutatud arvukalt erinevaid allikaid: väljavõtteid arhiividokumentidest ning katkeid kirjandusest ja ajakirjandusväljaannetest. Õppeülesandeid sobib kasutada 9. klassis lähiajalugu õppides, gümnaasiumi Eesti ja lähiajaloo vastavaid teemasid käsitledes ning iseseisvaks tööks või uurimistööde ja referaatide koostamiseks (koostajad Ivo Maripuu, Karolina Antons, Sandra Lillemaa ning Hanna-Liis Kaarlõp-Nani).
Käsitletava teema keerukus, seosed erinevate perekonnalugudega ning poliitiline tundlikkus eeldavad probleemide mõistmist toetavate ajalooteadmiste olemasolu. Seega peaks iga teema käsitlus ja mõttevahetus või arutelu lõppema kokkuvõttega õpetaja juhendamisel.
Õppematerjal on valminud Eesti Mälu Instituudi ja Eesti Ajalooõpetajate Seltsi tihedas koostöös ning ka Kommunismikuritegude Uurimise Sihtasutuse kaastegevusel. Õppematerjali ettevalmistamist ja väljaandmist  rahastas Vabariigi Valitsus Haridus- ja Teadusministeeriumi vahendusel.